در این صفحه شما می توانید لینک های مفیدی که مربوط به پیدا کردن خانه برای پناهندگان می باشد پیدا کنید.ما همچنین به سؤالت
شخصی شما در بخش سؤالت متداول پاسخ داده ایم

منابع مربوط به خانه و محل سکونت

آگهی مربوط به سازمان
EJF
برای پناهنده ها در مورد خانه و مسکن

EJF (Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk, Lutheran Youth and Welfare)

 این پوستر توسط سازمان EJF منتشر شده است .

بصورت پی دی اف دانلود کنید

مدارکی که سازمان
EJF
نیاز دارد برای پناهندگاهی که هنوز در مرحله درخواست پناهندگی هستند و هنوز از سازمان
LaGeSo
.حقوق در یافت می کنند

 

صفحه اطلعات مرتبط با خدمات محل اقامت برای پناهندگان در آلمان

 اطلعات برای صاحب خانه ها در آلمان

اطلعات در مورد زبان های قابل دسترسی و ساعات کار این دفتر

 اطلعات مربوط به حداکثر قیمت اجاره خانه ها ( فرم به زبان المانی )

مدارک و فرم های لزم برای یک پیشنهاد قرارداد اجاره خانه

راهنما برای پیدا کردن یک اپارتمان در برلین

https://www.wosla.de
به زبانهای مختلف بصورت پی دی اف دانلود کنید.

چگونه برای خانه برای پناهندگان اقدام کنیم

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de
به زبان المانی دانلود کنید.

قولنامه های اجاره به زبان های مختلف

یک نمونه قرار داد برای پیدا کردن یک اپارتمان

نمونه قرارداد برای اجاره یک اتاق در یک خانه یا اپارتمان

قرارداد ثانویه برای اجاره یک اتاق در یک اپارتمان که قبل کس دیگری اجاره کرده است

 قرارداد ثانویه برای اجاره خانه ای از فردی که قبل فرد این خانه را اجاره کرده است

اجاره اتاق های مکعب شکل در قسمت بالی یک ساختمان

مهندسان معمار در برخی از خانه ها اتاق های مکعبی شکلی بصورت واحد های مستقل طراحی کرده اند که یا در قسمت بال زیر
سقف خانه یا در زیرزمین قراردارد. در این مکانها پناهندگان می توانند بصورت مستقل و یا به همراه صاحبان خانه زندگی کنند.

دانلود به زبان آلمانی

صفحات مفید شامل اطلعات عمومی و مفید برای پناهنده ها و داوطلبان

یک راهنما برای ارتباط بهتر و نزدیکتر با جامعه در المان

قابل دانلود به زبانهای مختلف

بروشور : به آلمان خوش امدید
Deutsch | English | البجدیة العربیة
دانلود بصورت پی دی اف به المانی و انگلیسی و عربی

کتابچه خوش امد گویی
Deutsch | English | русский | البجدیة العربیة

قابل دانلود به زبانهای المانی، انگلیسی، روسی و عربی

(BVG) نقشه مسیر های حمل و نقل عمومی در برلین
قابل دانلود به زبانهای انگلیسی و عربی

صفحات مفید بیشتر

Angehört
این صفحه اطلعات و مراحل اولیه اداری لزم را برای یک پناهجو از ابتدا که وارد المان میشود تشریح میکند
این اطلعات در مورد حقوق قانونی پناهنده و محدودیت ها و ادرس های لزم برای گرفتن مشاوره های لزم را ارائه می دهد
این سازمان برای پناهجویان تشریح میکند که در طی مصاحبه توسط دولت چه اتفاقاتی میافتد و برای انها قرار ملقات های لزم
را تنظیم میکنند

اهدای وسایل خانه به پناهجویان
یک گروه فیس بوکی برای اهدای وسایل خانه به پناهنده ها

Willkommenskultur-leben.de
این سایت مجموعه اطلعات دسته بندی شده ای را که به پناهنده ها کمک میکند ارائه میکند. همچنین امکانی را فراهم میکند تا
افراد علقمند نیز به این فعالیت ها جذب شده و همکاری نمایند

اگر سایت ها یا لینک های دیگری نیز هستند که فکر میکنید میتواند برای پناهنده ها مفید باشد برای ما ایمیل کنید تا به صفحه
اضافه شود

Send or share a postcard

1-Postcards-suchbild 2-Postcards-suchbild 3-Postcards-suchbild 4-Postcards-suchbild

Adventskalender 2016

1_kalender_nestwerk 2_kalender_nestwerk 3_kalender_nestwerk 4_kalender_nestwerk 5_kalender_nestwerk 6_kalender_nestwerk 7_kalender_nestwerk 8_kalender_nestwerk 9_kalender_nestwerk 10_kalender_nestwerk 11_kalender_nestwerk 12_kalender_nestwerk 13_kalender_nestwerk