هر کسی به جایی نیاز دارد تا بتواند به ان خانه بگوید و تا بتواند جذب جامعه شود و در ان مستقر شود. یک بررسی غیر رسمی
در میان حدود 300 پناهجو نشان داده است که : فقط یک درصد پناهجویان علقمند به زندگی و ماندن در مکانهای پناهجویی
هستند.و باقی 99 درصد ترجیح میدهند تا در خانه های شریکی، بصورت میهمان فبصورت جمعی و یا در اپارتمان های شخصی
زندگی کنند. اما در شهری که خانه در ان کمیاب است ، قطعا پناهنده با مشکلت بیشتری برای خانه یافتن مواجه خواهد شد

ما باور داریم که با قدرت خلقیت و ذهن ، قلب های باز و قاطعییت و پی گیری ،ما اهالی برلین میتوانیم به اندازه کافی مکان
زندگی برای هزاران فرد تازه وارد از طریق همکاری و یکی کردن تلش هایمان پیدا کنیم. با هم میتوانیم یک تحول ایجاد کنیم. با
ما همراه شوید.

نوع خدمات

کمک در پیدا کردن خانه

کمک در بازدید و ملقات با افراد مسوول و کمک در کارهای اداری

کمک و مشاوره در پروژه های مربوط به اسکان مشترک

کمک در پرداخت اجاره خانه

توسعه و اماده سازی محل اقامت

گسترش مکانهای اسکان دسته جمعی

خانه های شریکی و زندگی دسته جمعی

توسعه خانه های جدید و یا بازسازی خانه های موجود

تامین مالی اسکان

نوع محل سکومن

اتاق در خانه یک خانواده

اتاق در یک اپارتمان مشترک

 آپارتمان

اقامت با زمان کوتاه ( از یک شب تا شش ماه )